T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı
 
 
 
 
 
SAYI : B.05.0.DAB.0.00.00.00/746.01/115                                                                                                                                              26/01/2010
KONU : AB Katılım Süreci
 
 
 
 
 
 
GENELGE NO: 2010/6
 
 
 
         Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) katılım süreci, özellikle 2002 yılından itibaren kayda değer bir ivme kazanmıştır. Bu dönemde çok önemli siyasi reformlar ve yasal değişiklikler gerçekleştirilmiş, bu değişim süreci sayesinde Türkiye daha saydam, daha demokratik, daha hukuka bağlı; dünyada ve bölgesinde daha güçlü, güvenilir ve saygın birülke haline gelmiştir.
 
       Ülkemizin AB katılım süreci, sadece merkezi yönetimi değil, onun taşra teşkilatını, yerel yönetimleri ve toplumun tüm kesimlerini de içine alan çok kapsamlı bir süreç olup,  ciddi bir gayret ve koordinasyon gerektirmektedir. Bakanlığımız ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) arasında yapılan görüşmelerde, Valiliklerimizin AB’ye katılım sürecine daha etkin katkı sağlamaları ve AB ile ilgili konularda merkez teşkilatları ile daha fazla işbirliği ve iletişim içinde olmalarının gerekli olduğu değerlendirilmiştir.
 
       Bu çerçevede, gerçekleştirilen yasal ve idari reformların tam olarak hayata geçirilmesi; takibinin sağlanması; kamuoyu nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi; AB mali kaynaklarının kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ve kişiler tarafından verimli kullanılması konularında Valiliklerimizin daha etkin hale gelmeleri ve taşrada önderlik etmelerinin sağlanması için aşağıdaki hususlara uyulmasında zaruret görülmektedir.
 
AB katılım sürecinde Valiliklerin etkinliğinin arttırılması amacı ile:
 
(a) Belli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olan bir Vali Yardımcısı “İl AB Daimi Temas Noktası” olarak belirlenecek ve bu kişinin iletişim bilgileri Bakanlığımız Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığına (DİAB) ve ABGS’ye gönderilecektir.
 
(b) İl Valisi veya İl AB Daimi Temas Noktası görevini üstlenen Vali Yardımcısı
başkanlığında “Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu” oluşturulacaktır.
 
       Üç ayda bir toplanacak bu Kurulda, ilçe kaymakamları, ilgili il müdürleri, il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyelerinde genel sekreter veya yardımcısı, diğer il belediye başkanlıklarında belediye başkan yardımcısı, Valilikçe belirlenecek üniversitelerin rektör yardımcıları, ticaret, sanayi ve ziraat odaları ve borsalarından birer temsilci ve Valilikçe uygun görülecek sivil toplum örgütlerinden birer katılımcı yer alacaktır. Vali başkanlığında yapılan toplantılara Kurul üyesi teşkilatların en üst yöneticilerinin katılımı sağlanacaktır.
 
       Kurulun sekretarya görevi İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Kurulun sekretarya faaliyetlerinin gereğince ifası için ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirme suretiyle personel ve araç-gereç takviyesi yapılabilecektir.
Kurulun yürüteceği başlıca görevler şunlardır:
 
       (i) Gerçekleştirilen mevzuat düzenlemelerinin il düzeyinde uygulama sonuçlarını izlemek, sorunlarını tespit etmek, sorunlarla ilgili, mevzuat değişikliği de dâhil, çözüm önerilerini tespit ederek DİAB ve ABGS’ye bildirmek,
 
       (ii)  AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla kurum ve kuruluşların proje faaliyetlerini teşvik etmek, gerekli desteği sağlamak, yürütülmekte olan AB projelerinin koordinasyonunu, tanıtımını ve kamuoyu ile paylaşımını sağlamak ve ortaya çıkan tıkanıklıkları çözmek, il düzeyinde çözüm bulunamayanları üst mercilere bildirmek,
 
       (iii) Proje süreçleri için gerekli idari ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulmasına ve bu alanda sürekliliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri geliştirmek,
 
        (iii)  AB’ye üyelik sürecimizle ilgili olarak, AB İletişim Stratejisi çerçevesinde, sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkı sağlamak,
 
(v) İhtiyaç duyulması halinde Kurulun görevleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bu çalışma gruplarının hazırladığı raporları değerlendirmek,
 
       (vi) AB ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında DİAB ve ABGS (Sivil Toplum,
İletişim ve Kültür Başkanlığı) ile iletişim içinde olmak; değerlendirme ve önerileri de içeren faaliyet raporunu Ocak ve Temmuz aylarında DİAB ve ABGS’ye göndermek.
 
2. İl Valileri, Kurulun faaliyetleri başta olmak üzere, AB katılım sürecinde yapılan
çalışmaların etkin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacak ve bu sürece kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların katkısının arttırılması yönünde çalışmalar yapacaklardır.
 
Bu çerçevede Valilerimizin;
 
       (a) İllerinde devletin, hükümetin temsilcisi ve il idaresinin başı sıfatıyla; yerel yönetimler, kalkınma ajansları, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer tüm ilgilileri AB katılım sürecimize yarar sağlayacak çalışmalar konusunda harekete geçirmeleri,
 
         (b) İllerinde; Kurul üyesi kurumların ve ilgili diğer yerel aktörlerin katkıları,
Bakanlıkların ve ABGS’nin desteği ile, yerel televizyon, radyo ve gazetelerde AB süreciyle ilgili bilgilendirici ve ön yargıları giderici programlar gerçekleştirmeleri,
 
         (c) İllerinde gerçekleştirilen AB projelerine aktif destek sağlamaları, proje
sahiplerinin karşılaştıkları sorunları çözme konusunda kendilerine yardımcı olmaları ve projelerin, imkânlar ölçüsünde görsel ve basılı araçlarla tanıtımını sağlamaları,
 
      (ç) Valilik internet sitesinde, Kurulun ve AB Daimi Temas Noktası faaliyetleri ile ilin yararlanabileceği AB projelerine ilişkin bilgilendirmeler yapılması,
 
Hususlarına hassasiyet göstermelerini önemle arz ve rica ederim.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (imza)
                                                                                                                                                                                        Beşir ATALAY
                                                                                                                                                                                         İçişleri Bakanı
 
 
 
 
 
 
 
DAĞITIM:
Gereği:                                                                                                     Bilgi:
81 İl Valiliği                                                                                                    Başbakanlık
                                                                                                                        Dışişleri Bakanlığı
                                                                                                                        Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
                                                                                                                        Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
                                                                                                                        Merkez Birimlerine
                                                                                                                        Jandarma Genel Komutanlığı
                                                                                                                        Emniyet Genel Müdürlüğü
                                                                                                                        Sahil Güvenlik Komutanlığı